Missie

Missie
Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

Society for Phenomenological Philosophy

MISSIE

DOELSTELLING

Het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte stelt zich ten doel de beoefening te bevorderen van de fenomenologisch georiënteerde wijsbegeerte in het Nederlandse taalgebied. Ter bepaling van haar fenomenologische oriëntatie hanteert het gezelschap uitgangspunten die door het bestuur worden vastgelegd.

ORIENTATIE

Ter bepaling van haar fenomenologische oriëntatie hanteert het gezelschap volgende uitgangspunten:

1. De fenomenologie valt niet samen met enige richting die onder haar naam wordt genoemd, maar bestaat in een wijsgerige grondhouding en een benaderingswijze vanuit het beginsel van fenomenaliteit. Dit beginsel houdt in dat de wijsgerige aandacht strikt uitgaat naar de wijze waarop een fenomeen zich in de concrete ervaring manifesteert. Het begrip van het fenomeen impliceert deze manifestatiewijze en een geëigende vertolking daarvan. Elke theorie of constructie die het fenomeen in een vlak trekt dat er wezensvreemd aan is dient te worden geweerd.

2. Met het beginsel van fenomenaliteit is de radicale bereidheid verbonden de eigen benadering steeds opnieuw te beproeven op haar waarheidsgehalte door terug te keren naar de zaak. De fenomenologie wordt getekend door een besef van eindigheid ten aanzien van haar eigen onderneming en de ontsluiting van enig fenomeen. De fenomenologie stelt zich bloot aan heel het veld van vragen en inzichten dat is geopend door de onderscheiden wegen van kritische destructie van de traditionele metafysica.

3. De verschillen tussen fenomenologen zijn niet primair terug te voeren op een verschil in theorie en zakelijk inzicht. De verscheidenheid in oriëntaties houdt verband met een verschil in zwaartepunt binnen het gemeenschappelijke vertrekpunt van de concrete ervaring. Het is zaak zowel om verschillende zwaartepunten en oriëntaties toe te laten en met elkaar in gesprek te brengen, alsook om zich bij hun onderlinge confrontatie te bezinnen op hun intrinsieke samenhang, het verband van het leven.

4. Met het besef van haar eindigheid is het inzicht verbonden in de noodzaak van een blijvende bezinning op de eigen traditie en het voortdurende gesprek met de metafysische, literaire en religieuze overlevering als ook met kunsten en wetenschappen. In de wijze waarop een fenomeen zich te verstaan geeft, heeft de levenservaring van vele generaties zich verdicht. De fenomenologie heeft daarmee tevens een grondig besef van de eigen cultuurhistorische context en van de verscheidenheid binnen en tussen culturen. Zij wil op haar eigen wijze bijdragen aan het onderlinge gesprek.

5. Vanwege de hechte band tussen de fenomenologische bezinning en de levende taal is het Gezelschap geen voorstander van de uniformering van het academische wijsgerige taalgebruik in het Engels. De cultuur van een verenigd Europa is meer gebaat bij een zorgvuldige behartiging van de moedertaal en de bevordering van meertaligheid. Als men zich wijsgerig gedachtegoed niet meer vanuit het origineel en door de vertolking in de moedertaal hoeft toe te eigenen, betekent dat een ernstige verarming.

6. Het Gezelschap heeft een onafhankelijke status ten opzichte van de geïnstitutionaliseerde filosofie. Het wil zowel vruchtbare contacten onderhouden met de academische filosofiebeoefening en haar instituties alsook een kritische positie bewaren. Het wil proberen enig tegenwicht te bieden tegen het bedrijfsmatige karakter dat de universitaire beoefening van de wetenschap heeft gekregen en dat ook de onbevangenheid van de filosofie heeft aangetast. Het wenst het inzicht te bevorderen in de processen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
ACTIVITEITEN


Het gezelschap beoogt de doelstelling, zoals die nader is uitgewerkt in de oriëntatie op de volgende wijze te realiseren:1. Door het houden van studiebijeenkomsten en conferenties, bij voorkeur en zo mogelijk in samenwerking met verwante organisaties in binnen- en buitenland. Het gezelschap streeft ernaar tenminste één bijeenkomst per jaar te organiseren door en voor deelnemers en door hen uitgenodigde gasten, afwisselend in Nederland en België en door daarnaast regelmatig een open symposium te organiseren voor deelnemers en willekeurige belangstellenden.2. Door het faciliteren en bevorderen van (promotie)onderzoek en van werkgroepen op enig aandachtsgebied van de fenomenologische filosofie aan academische instellingen in Nederland en België.3. Door editie van studies van deelnemers en het bevorderen van relevant geachte publicaties van derden - waaronder vertalingen - op het gebied van de fenomenologische wijsbegeerte in drukvorm of door digitale publicatie. Het gezelschap stelt daartoe een redactieraad in die zich voorts verzekert van genoegzame en pluriforme expertise. Zij streeft ernaar een jaarlijkse publicatie uit te brengen die representatief is voor de beoefening van de fenomenologie van deelnemers (jaarboek) en waarin de stand van zaken op het terrein van de fenomenologische wijsbegeerte in het Nederlandse taalgebied wordt gedocumenteerd.4. Door het onderhouden van contacten met zusterinstellingen en personen en door het verstrekken van informatie op het gebied van de fenomenologische wijsbegeerte aan belangstellenden, onder meer door het inrichten en beheren van een website. Het gezelschap zal daartoe onder zijn bestuursleden of deelnemers een webmaster en eventueel mentoren werven voor de behartiging van een bepaald taalgebied en/of aandachtsgebied.5. Door het bevorderen van de belangstelling voor de fenomenologische wijsbegeerte aan relevante instellingen van onderwijs en bij maatschappelijke en culturele groeperingen en organisaties en door zorg te dragen voor een goede publieke receptie van fenomenologisch gedachtegoed.Deelnemers en donateursPersonen die de doelstelling van de stichting onderschrijven kunnen zich aansluiten als deelnemer aan de activiteiten ter realisering van de doelstelling en/of als donateur, volgens een door het bestuur vast te stellen reglement.ReglementI. Personen die de doelstelling van de stichting onderschrijven kunnen zich aansluiten bij het gezelschap als deelnemer door een jaarlijkse donatie van euro 25.- per jaar (voor studenten euro 10.- per jaar).II. Deelnemers:1. Ontvangen uitnodigingen voor de jaarvergadering en andere bijeenkomsten en ontvangen een jaarverslag van de activiteiten2. Kunnen zich laten registreren voor de mailinglist waardoor zij regelmatig op de hoogte worden gehouden van relevant geachte activiteiten en publicaties in het nederlandse taalgebied en daarbuiten3. Kunnen een beroep doen op het netwerk van het gezelschap voor het leggen van contacten in binnen- en buitenland tbv studie en onderzoek4. Genieten korting op de prijs van publicaties door of namens het gezelschap uitgebracht5. Kunnen namens het gezelschap werkgroepen inrichten en gebruik maken van faciliteiten voor aankondiging, werving en publicatie van resultaten; werkgroepen kunnen zich laten vertegenwoordigen bij de jaarlijkse bestuursvergadering t.b.v. advies en overleg6. Kunnen voorstellen indienen voor jaarvergaderingen en symposia en van de laatste namens het gezelschap de organisatie behartigen7. Kunnen lid worden van redactie en redactieraad van publicaties, in het bijzonder het ‘jaarboek’, namens het gezelschap uitgebracht; leden van redactie en redactieraad worden gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bestuursvergadering t.b.v. advies en overleg8. Kunnen gevraagd worden voor de vervulling van enige bijzondere taak namens het bestuur; in dat geval worden zij gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bestuursvergadering t.b.v. advies en overleg9. Kunnen lid worden van het stichtingsbestuur bij het aftreden van een van zijn leden

III. DonateursPersonen en rechtspersonen die de doelstelling van het gezelschap onderschrijven en die niet primair beogen te participeren in de activiteiten van de stichting kunnen de activiteiten van het gezelschap ondersteunen door een jaarlijkse donatie van tenminste euro 50.- of door een eenmalige donatie van tenminste euro 250.-. Personen en door personen vertegenwoordigde rechtspersonen kunnen zich zowel als deelnemer alsook als donateur laten registreren.Donateurs:1. Ontvangen uitnodigingen voor de jaarvergadering en andere bijeenkomsten; rechtspersonen kunnen zich bij bijeenkomsten laten vertegenwoordigen door enige door hen aangewezen persoon2. Ontvangen een jaarverslag3. Worden in de digitale en schriftelijke publieke presentatie van het gezelschap als donateur vermeld, in het geval van rechtspersonen desgewenst mede door middel van een eigen logo

Opgemaakt door het Stichtingsbestuur 19 juni 2006Chris Bremmers, Arthur Cools, Gerard Visser, Ruud Wel